Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

LANTBRUK

Mark och åker

Mark och åker är långsiktigt den viktigaste resursen för Wapnö gård
Marken skall brukas för mat till människa och djur.

Wapnö gård har sin vision marken som den viktigaste resursen för att skapa hållbart in i framtiden. Åkern skall producera hälsosam mat till människan i staden och åt djuren på gården. Odlingen skall ske energieffektivt och med växten som ett redskap för att skapa minimala insatser av energi.

Åker och djur är navet i gårdens eget ekologiska kretslopp
Wapnö gård sköter om och brukar ca 2500 ha åker och bete samt 450 ha skog. Wapnö gård är i svenska mått en stor gård men tack vare det har gården kunnat skapa en hållbar småskalig och hantverkmässig livsmedelsproduktion för människan i staden. Tack vare storskalig primärproduktion har det varit möjligt att skapa landets miljöeffektivaste biogasanläggning som enbart rötar djurens gödsel och rötrester. Biogödseln blir åter näring för växten på åkern. Ett sant kretslopp där kon och åkern är i samklang och beroende av varandra.

Okonventionell odling
Vi är inte helt klara med vilket odlingssystem som är bäst, det man allmänt anger som "ekologiskt" eller "konventionellt". Vi kan med tjugo års erfarenhet av KRAV-godkända odlingar se att det inte löser allt då det innebär fältspill och mer insatser per producerad enhet foder eller mat. Vattendragen har knappast bättrats och minskad energi är tveksam. Den gamla traditionella/konventionella odlingen är tveksam av andra skäl som leder till en tredje väg av okonventionell odling. Vi har för kunskap kvar K-odling som bedrivs efter KRAVs regelverk som ger mycket höga ekonomiska bidrag från staten. Vi tror mest på den mix mellan konventionell odling och K-odling som "uppgraderats" till Wapnöodlat, eller som vi också kallar det, okonventionellt. Metoden är bäst i det egna ekologiska kretsloppet där man kan värna om marken som är gårdens långsiktiga resurs. En resurs som skall bevaras och brukas klokt och förståndigt.

Det tredje odlingssystemet är lite smartare än de andra två som i dag gärna ställs mot varandra. Vår långa erfarenhet säger att det borde utvecklas en accepterad kombination av odlingssystem för att nå det långsiktigt hållbara lantbruket.

Vad odlas?
Härodlat® foder till djuren är en viktig del i odlingen. De äter gräs, klöver och går på betesmark. Halm är bra för en idisslande ko vintertid då de även äter konserverat gräs och majs. Korn och rågvete är även aktuellt som foder. Rapsodlingen är viktig som proteinfoder och halm som strömedel som även har effekt i biogasanläggningen. Härodlat® till människan i staden finns bl.a. i vårt vete, råg och speltvete som mjöl. Maltkorn är också en viktig del, där vi mältar kornet själva till vårt bryggeri.  

Härodlat®
I växthus och frilandsodlingen odlas mycket till Wapnö gårdskök och Gårdsbutik. Tomater, gurka, grönkål, paprika, kryddor och mycket mer. I slottsparken har vi även 750 äppelträd av fem sorter.

En verksamhet påverkar alltid omgivningen.
Självklart så har Wapnö som alla andra verksamheter uppgiften att bli bättre på växtodling och särskilt i områden med vattendrag. Ökad grön areal (bevuxen mark) har inte visat sig minska fosforläckaget från jorden som vi förväntat. Sannolikt påverkar jordpackningen mer än vi lärt oss från början. Vi har en stor önskan att få tillstånd av KRAV att få sprida släckt eller bränd kalk då det visat sig vara en bra metod för att återställa lerornas aggregatstruktur. Det skulle troligen minska fosforläckaget från lerorna till täckdikessystemen. Det finns så kallade LOVA-medel (Lokala Vattenvårdsprojekt) att söka för att testa detta. Dessa projektmedel har används mycket gällande Östersjöns avrinningsområden. Vi har sökt sådana medel, men ännu kan vi inte  förbättra den areal som omfattas av KRAVs regelverk.

Kantzoner mot vattendrag och märgelhål
Naturligtvis har det funnits bevuxna kantzoner mot vattendragen i över tio år och under det senaste året har hela 54 ha zoner planerats in. Med bara 15 hektar bevuxen mark får vi hela 6-8 meters kantzoner till bäckar och till 66 märgelhål.

Med ökat antal djur så blir det självklart mer naturgödsel som är svårare att hantera då väderleken påverkar så mycket. När man använder fabriksframställda näringsämnen är det lättare att med precision nå goda resultat.

Biodammar
Wapnö har anlagt tre så kallade biodammar där sannolikt den första bör fördjupas för att kunna samla mer fosfor. Den har dock en "fiskvandring" genom sig, vilket för femton år sedan vid anläggningen inte gjorde det möjligt att få den optimal på det sätt vi skulle önska. Infiltrationsdammar för humanavlopp är ersatta genom att vi har grävt 2,2 km för att ansluta till stadens reningsverk. Det tycker vi verkligen är skönt, att få bort humanavloppet från brukningscentrumet där vi har mycket bostäder och verksamheter. 

Hög skörd miljömässigt riktigt
Korna och kalvarnas behov styr mycket av det som odlas på våra åkrar. Vad varje ytenhet ger är viktigt och har stor betydelse inte bara för det ekonomiska utbytet utan även miljömässigt. Låga skördenivåer medför oftast att det har gjorts en för stor insats per producerad enhet foder eller mat. Det gäller särskilt när det blir fältförluster orsakade av hagel, fritfluga, rapsbagge eller något annat.

Inget slam på Wapnös åkrar på över 25 år
Till åkrarna tillförs inget slam och så har det varit under minst 25 år. Det är inte bara utifrån risken för tungmetaller, rester från läkemedel, m.m. utan det är en princip. Säljer man mat så kan man inte ta emot slam som kommer från matinköp med mat från andra länder. Vi ska så långt det är möjligt bygga upp ett kretslopp på gården.

GPS teknik- ett lyft när det gäller miljömässiga framsteg
Att optimera arbetsredskapens arbetsbredd med hjälp av GPS-teknik minskar både arbetstid och jordpackning. Att ha breda redskap med en precision på 7 cm är bra för miljön ur flera aspekter. Det underlättar även mycket för den som kör traktor, gödselutläggare, m fl redskap. Det ser även rakt och ordningsamt ut och alla körningar och åtgärder kan enkelt registreras på kartor. Som en av gårdens vana traktorförare sa " Det är hemskt. Här har man under 20 år ansträngt sig för att köra rakt och så kommer det en grej som styr och det blir så otroligt rakt".

3000 mil mindre transport med traktor
Under 10 år har gården byggt upp ett hållbart system för att hantera stallgödsel. Nu blir det i stället rötrester då gödseln först går via biogasanläggningen innan den ges som näring för växtligheten på åkrarna. Genom pumpning av gödseln ut till olika samlingsbehållare en bit ifrån gården och en självgående gödselutläggare så har vi minimerat transporterna med hjulburna fordon. Samlingsbehållarna har en lagringskapacitet på upp till 12 månader. Stor lagringskapacitet ger möjlighet att sprida rötresterna vid optimal tidpunkt, vilket är bra ur såväl miljösynpunkt som ekonomisk synpunkt.

Torkning av spannmål utan eldningsolja
Med biogasanläggningen kom även möjligheten att få bort 25 m3 eldningsolja som användes för att torka ca 3700 ton spannmål varje år. Torkningen tar längre tid, men sker med förnyelsebar energi från gårdens egna "koskit". Tork nummer två finns på Sperlingsholm och används till torkning av halm.

Markkartering 45 år med fasta provtagningspunkter
Total markkartering sker vart 10:e år och linjekarteringar löpande fältvis. Intressant är att under 45 år så har  provtagningen skett på fasta fältpunkter som i dag har sina koordinatorer. Tyvärr faller fosforvärden med  tydlig trend, lite märkligt då särskilt KRAV-godkänd areal oftast varit lite hög i förhållande till skördeutbytet. Det borde lett till högre fosforförråd men den tendensen finns inte under 20 års KRAV godkänd areal.

Odlingslandskapet påverkar vattendrag
I Halland finns det vattendrag som idag inte uppfyller framtida vattenkvalitetsnormer, däribland ingår Nyrebäcken. Ett sänkningsföretag från år 1950 finns där Wapnö ingår. Utöver det finns det ytterligare stora markområden där dagvatten rinner till Nyrebäcken, troligen är det jordbruket som påverkar där främst fosfor följer med i avrinningen. En vattendragsgrupp finns för vattendraget där Wapnö ingår.

 

Biogasanläggning

Biogasanläggningen med katalysator är klart den mest energi- och miljöoptimala anläggning som uppförts. Den 37-gradiga gödseln ger minus 11-gradig kyla, något som det finns en viss stolthet över. Dessutom blir rötresterna luktfri växtnäring på våra åkrar. Växtnäringen kan lagras i tolv månader och med en gödselutläggare som inte kräver vägtransporter så är vår hantering miljömässigt riktig. Ett stort plus om man nu ska ha nötkreatur med alla dess fördelar för landskapet och den biologiska mångfalden.

Den mest energi- och miljöoptimala biogasanläggningen där vi inte använder avfall eller grödor från åkermark som kan användas som foder eller mat. Läs mer >>


Biologisk mångfald

Självklart så har gården en stor artrikedom av växter och djur på de totalt ca 2500 hektar som gården omfattar. Av totalarealen är ca 2300 ha åker, 450 ha skog och ca 200 hektar betesmarker. Betesmarkerna som gårdens djur betar ligger inte bara nära gården, utan även en bit ifrån där andras djur lämnat landskapet. Vi har grustag som vid återställning snabbt gynnar Backsvalan, i vattenmiljöer finns sällsynta vattenväxter och Vattensalamander och gamla träd ger boplats för många arter, inte minst sällsynta fladdermöss. Med det är det inte sagt att varje kvadratmeter eller hektar har en stor artrikedom, men för gården som helhet är det viktigt att ha en stor biologisk mångfald. Samtidigt ska vi bedriva en verksamhet som ger bra mat, mat som inte ska ersättas med import-mat som sliter på de globala naturresurserna.  

Vapnödalens fågelliv
Wapnö har sina odlingar i ett utpräglat slättlandskap där fågellivet är omfattande med bland annat många rovfåglar. Ibland dyker det upp riktiga sällsyntheter. Antalet fågelarter är kring 50 vid en fast fågelinventering, medan det under flytttider och under hela året är betydligt fler arter. Fågelinverteringarna visar under de senaste 15 åren ingen tydlig tendens då det går upp och ned mellan olika år. Omkring år 2000 skedde dock en nedgång av vissa arter som har sina bon på marken.

Ängspiplärka och Sädesärla verkar öka och Stare fanns det gott om 2009. Tyvärr minskar den vackra sången av näktergal. Om vi ser på enskilda år i fågelinventeringen så var Tofsvipan år 1996 ca 15 till antalet, år 2000 62 och år 2009 ca 20. Det var bara en Storspov år 2000 men antalet hade ökat till fyra stycken nio år senare. Fasan håller ett konstant antal.

Fågelantalet har totalt sett ökat, men det finns några arter som verkar gå tillbaka om man nu skall utläsa de fågelinventeringar som gjorts under många år. Möjligen är det samma arter som minskar generellt i jordbrukslandskapet, men det kan även bero på ökad vallareal och på den harvning som sker i den ekologiska odlingen som kan skada bona.

Skogsbruket

Produktiv skogsmark 450 ha med ca 22 % tall, 48 % gran, 18 % lövträd och 12 % ädellöv. Gran växer mcyket bra och medelboniteten är 9,7 m3sk per hektar. På skogsmark finns även ett grustäkt och en hushållstäkt.  

I skogsbruket blir det årligen pappersmassa till 22 000 000 mjölkförpackningar.
Nu vill vi inte ange att vi har skogsbruk för våra förpackningar för det blir för oss inte ett sant kretslopp. Kanske skulle andra företag marknadsföra detta, att skog finns för mjölkförpackningar. Wapnö kan framhålla att den årliga tillväxten i skogen ger pappersmassa som ger ca 9 000 0000 mjölkförpackningar och timmer för hus. Skulle hela den årliga tillväxten i skogen avverkas för pappermassa skulle den räcka till ca 22 000 000 en- liters mjölkförpackningar. Wapnö gård har skogsbruk som gott och väl räcker till allt det papper som används inom företaget. Skogbruket är FCS certifierad sedan 2010.

 

Vatten från egen källa

Stolt kan Wapnö bjuda på eget vatten från fyra källor. På 12 meters djup har vi ett vatten som håller en utmärkt kvalité från Magnus Stenbocks tid. Det klarar de omfattande analyser likt vatten i storstaden gör. Wapnös vatten "späds inte ut" utan det är så bra som analysen visar, ett vatten som man kan buteljera och sälja. Halmstad kommun har sina villkor för verksamhet inom ett så kallat vattensskyddsområde, villkor som man kan förstå. Wapnö kan bedriva sin verksamhet som klarar kommunens krav för yttre vattenskyddsområde på hela sin areal. Eget vatten till våra restauranggäster är lite extra fint.

 

Wapnö mångfaldigt prisade

Ett modernt mat- och lantbruksföretag där god djuromsorg, smakupplevelse och hållbar miljö är självklarheter. Så har Wapnö ställt sig i spetsen för en miljösmart livsmedelsproduktion, vilket de senaste åren har uppmärksammats med ett flertal utmärkelser. Nedan listar vi några som vi är lite extra stolta över:

• Årets Bonde 2020 - kategori mjölk

• Årets innovationsinsats inom gastronomin 2017, Skåneländska gastronomiska akademien

• Finalist årets hållbarhetsinitiativ 2017, Dagligvarugalan

• Årets Miljöpris 2016, Halmstad Näringsliv

• 2:a plats i Årets Svenska Måltidslitteratur i kategorin ”Livsstilslitteratur 2016” med boken ”Farm Dining”

• Årets smakutvecklare i Livsmedelsbranschen 2015, White Guide & Livsmedelsföretagen

• Årets entreprenör 2015, Halmstad Näringsliv

• Årets uppstickare i livsmedelsbranschen 2013, Landsbygdsdepartementet, LRF och Livsmedelsföretagen

• Swedbanks företagarpris 

 

Certifieringar

Wapnö har sedan 1998 varit certifierade enligt ISO 14000 och ISO 9000. Ytterligare några år har Wapnö varit ansluten till KRAV och de senare åren även till Svensk Sigill. Tillstånd finns för verksamheten och i samband med ansökan upprättas MKB (Miljökonsekvensbeskrivning).
Läs mer >>

 

Vad mer kan göras?

Fördjupa en biodamm om stöd gives för det.  Få kalka med bränd eller släkt kalk vilket KRAV´s regler inte ger klartecken för. Ha tillräckligt med etablerade höstgrödor före 10 oktober varje år. Ha väl fungerande täckdikessystem. Få ut högre skördar i förhållande till insatserna.

Än mer utnyttjande av biogasanläggningen. All el nyttjas på gården genom en nedgrävd internkabel på 2x240 amp.  Fördubblad tank för magasinering av kyla medför ca 30 % högre utnyttjandemöjlighet av värme som används för kyla. 

Biodamm utökas med ca 80 % vilket leder till längre uppehållstid för vatten från bl.a. gårdsplaner och åkrar närmast anläggningen. 

Hålla vatten isär från biogödsel. 12000 m3 ökar lagringsmöjlighet för biogödsel och förbättrar utläggningen av biogödsel. 15 månaders lagring ger möjlighet att hantera mindre spridning fr.o.m september. Kommer även att minska behovet av nedmyllning som bedöms påverka leraggregaten.

Biobränsle av oljan från rapspressningen när djuren skall ha sitt protein. När detta är genomfört är det egna ekologiska kretsloppet oerhört långt framme och fossifritt samt CO2 neutralt.
Vårbruk

Goedselutlaeggare

Gödselutläggaren är en optimal maskin som hanterar gödseln/rötresterna från lagringsbehållare till åker. Spridning sker med släpslangar. Maskinen kostar uppemot 6 miljoner kronor. Till det kommer nedgrävda pumpledningar och stora samlingsbehållare ute vid fälten för att nå ett ekonomiskt och miljömässigt optimum för hanteringen av gödseln efter biogasanläggningen.


Harvmaskin

Stora arbetsbredder och energisnåla traktorer ger bäst ekonomiskt utbyte. GPS-tekniken har lett till 20 % rationaliserning av körningar gällande många redskap och då inte minst i vallskörden.


Vallskoerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viktiga vallskörden för att få mycket energi och protein i Härodlat® foder till gårdens  djur.

 


Gras

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt med bra kvalitet på gräset för att få mjölken god ända fram till konsument.

 


Skord

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallfoder skördas oftast 4 gånger per år och helsädesensilage en gång per år. Ca 10 000 ton körs hem till plansilos så djuren får foder under hela vintern. Torrsubstanshalten skall helst vara 35 %.


Foder

 

 

 

 

 

 

 


Skoerdetroeska

 

 

 

 

 

 

 

På fälten odlas och skördas ca 3 700 ton spannmål. Wapnö vete- och dinkelmjöl kommer från Wapnö åkrar. 

 


Pressad _halm

 

 

 

 

 

 

 

 

Halm är viktig för strö men även i fodret för att kons magar ska fungera bra. Ca 3 700 balar halm a 300 kg körs hem årligen. Ca 400 ton hackas med gräshacken för strö i liggbåsen.  

 


Maskin

 

 

 

 

 

 

 

 

Några maskiner på Wapnö: 4 stora traktorer över 300 hk och 2 mindre, 3 lastmaskiner, en skördetröska, gräshack Jaguar, huggare av gräs, vändare, strängläggare. Gödselutläggare, såmaskiner, spruta, ogräs-, jordbearbetningsharvar och plog.

 

 
 

Wapnö Gård


Vi fyller din tallrik med produkter från gården. Läs mer >>
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Kontaktlista >>

Härproducerat® från Wapnö


Härprodcerat® tar bort ett helt transportled.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Gården du kan besöka! Läs mer >>

Vägbeskrivning >>