Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

FÖRNYBAR_ENERGI

Smart klimatkompensation för kräsna konsumenter

Wapnö Biogas en del i det egna kretsloppet på Wapnö Gård.
Maten påverkar den globala miljön vilket allt fler funderar på men få kanske orkar hantera dagligen. Det är då av stor vikt att matföretag tar sitt ansvar och gör det lättare för konsumenten att göra klimatsmarta val.

Härproducerat®, ett koncept som påverkar företagets val och strävan mot ett eget kretslopp, ett kretslopp som aldrig kan bli totalt då Sverige sedan många år lämnat självhushållet och valet blir att flytta från landsbygden till orter som ger större möjlighet till mötesplatser som de unga vill ha för att utvecklas. Wapnö kommer att leverera mat till samhället, staden där de flesta bor men Wapnö, som matföretag, arbetar på ett så smart sätt som möjligt för att hjälpa konsumenten till klimatsmarta matval. Med ett eget kretslopp på gården gör vi valet enkelt.  

Härproducerat®  även inom engergiområdet! Via den mest energi- och miljösmarta biogasanläggningen får vi förnyelsebar energi där "koskit" ger oss el, värme och kyla.

Vill du vara med i Wapnö kretsloppslån?
Läs mer här >>


Wapnö Biogas - en teknisk utveckling för framtiden
Wapnö energianläggning ger nu el, värme och kyla till gården. Det är en lokal insats för den globala miljön. En Härproducerad energi som täcker ca 90 % av den energi som förbrukas på gården (ej till hjulburna fordon). Att skapa den mest energi- och miljöoptimerade biogasanläggningen på gårdsnivå har inneburit en utmaning men har gett en fantastisk energianläggning. Utmaningen blir extra utmanande då de som levererar biogasutrustning har allt för dålig utvecklig för att optimera, utan istället ett enormt stort behov av att bygga traditionellt. Man tar inte hand om överskottet som finns i värmen och stort spill finns när man tar fram gas för fordon. Den delen lever då det finns politiska beslut som gynnar denna gasproduktion för att ersätta fossila bränslen till höga priser. Tack vare gårdens starka tro på utveckling, Energimyndigheten och lokala företag har Wapnö nu enenergianläggningen som i jämförelse med en förstudie ligger långt över förväntan i energiproduktion. Vad sägs om 60 % mer el och värme som Wapnö via absorptionsteknik tagit hand om för att få fram kyla för mjölkningen, kyla till gårdsbutiken, mejeriet och i framtiden gårdsslakteriet.

Wapnö energianläggning utgår enbart från gården och det är djurens gödsel som används till biogasproduktionen. Inget får inte användas direkt från åkern då åkern skall producera mat för människa och djur. Åkern har för högt "matvärde" för att användas så att bilar kan köras på etanol eller gas, där man inte har krav på åkerns produktionsmetoder. Hur kan en etanolbilist garantera att man inte sliter på regnskogen? Vi kan dock garantera att vi inte sliter på regnskogen eftersom våra djur inte får någon soja i sitt foder.

Wapnö Energianläggning ger förnyelsebar  energi och  är ingen avfallsanläggning då inget transporteras dit med stora lastbilar från industrin utan utgår från gårdens råvara och behov. Reningskammarna matas med ca 36 000 ton flytgödsel, 3000 ton fastgödsel och ca 700 ton foderrester som vi hade före byggnationen. Tillkommande blir om djurantalet utökas och när slakterirester kommer från Wapnö gårdsslakteri, samt matspill från Wapnö restaurang.  I rötningsprocessen försvinner ca 3000 ton som energi och kvar blir 37 000 ton högvärdig energi/växtnäring som används till gårdens odlingar dvs. det som växer i växthus, på åkern och blir mat till djuren, mjöl till brödet och grönsaker till Gårdsbutiken.

Gårdens egen energiproduktion
- förnyelsebar energi som är Härproducerat®

Ca 130- 150 m3 gödsel ger dagligen ca 230 - 250 m3 metangas/timme till gasmotorn som har en generator som bidrar till gårdens el med 360 kW/timme, 8500 kW / dygn och drygt 3 milj kW per år. Värmen 3 milj kW ersätter via absorptionsmaskinen 1,7 milj kW inköpt el och sedan finns det gott om värme för att torka spannmål som inte torkas med olja som bas utan basen blir "kobajs". Värmen räcker till att värma gårdshotellet, restaurangen, personalrum, gårdbutik, kontor och vatten till djuren. Konsten är att ta hand om värmen och det kan Wapnö.

Hur kan det bli så mycket värme?
Kvaliteten och färskheten på gödseln har mycket stor betydelse. Gödseln ska dagen efter vara i rötkammaren, varm och utan vatten eller diskmedel. Energianläggningen ska ha som mål att vara energisnål. Skickliga lokala företag har beräknat växlare och Wapnö har fått byta ut dessa växlare till att vara mer effektiva då biogasutrustningen inte klarat belastningen. Gasen från gödseln kommer till gasmotorn som ger el och motorns kylvatten är viktig för absorptionsmaskinen. Utbytet av växlare från motorn leder till högre och stabilare flödes- temperatur på vattnet, vilket är viktigt för den totala effektiviteten och för absorptionsmaskinen. Genom att utnyttja avgasernas höga temperatur finns det möjlighet att värma upp kylvattnet till motorn men även att få ut mer värme i värmesystemet. Två rökgasväxlare används, den som får rökgaser på 500- 600 grader används för att hålla rätt temperatur till motorn och den som tar hand om steg 2, med rökgaser på 180 grader, används för att höja bl.a. varmvatten. Detta används av värmepumpar som är placerade i motorrummet för att ta hand om strålningsvärmen från motorn. Det har även installerats värmepumpar med bra COP-tal för att öka temperaturen på det vatten som blir när mjölken kyls, d.v.s. Wapnös mjölkvärme från 38 grader till 60 grader. Om det saknas värme i övriga systemet en mycket kall vinterdag pumpas detta in för att förse biogasreaktorn.

Wapnö energianläggning som drivs av djurens gödsel bidrar till ca 3 000 000 kW el, 1 700 000 kW kyla ( 3 000 000 kW värme), ersätta 25 m3 eldningsolja för spannmålstorkningen, ersätta 13 m3 eldningsolja till bostadshusen samt ge 1 500 000 kW till varmvatten, varmare vatten till kor och kalvar och mycket annat. Det finns för framtiden vid utbyggnation ytterligare ca 2 000 000 kW kvar att utnyttja i Wapnös energianläggning, som har sin bas från gårdens kor. Tänk vilken energi koskit kan ge vid klimatsmart och Härproducerad energi!

Energin är viktig men även miljön och därför är motorn försedd med katalysator och Adblu- tillsats vilket ger en liten energiproduktion möjlighet till att vara lika bra som stora kraftvärmeverk.

Ekonomiskt inte så smart men miljömässigt smart för oss alla.
Trots en mycket energieffektiv energianläggning så vet alla företag att energiinvesteringar har en alltför lång återbetalningstid men på sikt ser Wapnö investeringen som både klimatmässigt och energimässigt överlägsen och den ger konsumenten en möjlighet att aktivt klimatkompensera på hemmaplan.

Kretslopp biogas_ny

Lokala företag med engagemang
Kylservice Halmstad
har slitit hårt med kyla och flöde för att få ihop maximal kyla med den värme som kommer från anläggningen. 

Colibri  som Kylservice haft kontakt med är inte lokalt men de har trott på och då utvecklat absorptionsmaskinen utifrån Wapnös förhållanden.   

Dagsgård Hylte, har beräknat och ibland kanske känt att andra länder har andra beräkningar är Sverige.

LM elektriska, Steninge har med stor kunskap och noggrannhet utfört inkoppling av omfattande elsystem.

HEM, Halmstad får del av elöverskottet som vi hoppas snarast flytta till köket, HEM har varit mycket tillmötesgående.

TC Halmstad har schaktat, grävt och flyttat massor för att få fram rör och få plats till behållare. 

Proccessor AB Stockholm har gett sitt, inte minst när motorn behövde lite bättre växlare.

Myndigheter. Energimyndigheten har bedömt något nytt och Länsstyrelsen har varit positiv till en biogasanläggning på gårdsnivå. Stor löpande administration behövs framöver för att pumpa gödsel via två tankar som bidrar till förnyelsebar energi.

Lundsby AS har levererat en traditionell biogasanläggning med sina underleverantörer som anpassats för att nå optimal energiproduktion. Med extra isolering och energieffektivitet, samt återvinning av värme från rötrester är det intressant att framöver mäta vad som uppnåtts. Svavelrensanläggningen styrs av SRO anläggningen som löpande ska få ned svavelhalten till 10-400 ppm.

Personal på Wapnö har hanterat byggnationen och inga särskilda projektledare har anlitats då det hämmar flexibel byggnation för optimala lösningar för att nå en optimal anläggning. Även om det administrativa varit på gränsen till vad vi klarat av så har byggnationen gått före. Man kan alltid fundera på om en byggnation skett efter förstudien vilken energianläggning hade då varit på plats? Kanske en anläggning med hälften så mycket energi. Kvalitet från de som hanterar gödseln samt mod att testa och tro på att det traditionella kan förbättras har lett till en optimal anläggning. Vikten finns i att lokala företag är med i hela byggnationen. 

Förutom energi blir rötresten näring till Härodlat® foder.
Rötresten lagras i en lagerbrunn och kommer att spridas med en s k  gödselutläggare till grödorna på åkrarna vid lämpliga tidpunkter. Därigenom blir det en cirkulation av växtnäring med minsta möjliga förluster.

Logga1 Logga 2

Biobränsle på Wapnö

Kretslopp Biobränsle_ny

Kretsloppslån

Vi vill gärna ge Dig som klimatsmart konsument, företag, kommun, förening osv. en möjlighet att vara med aktivt i miljösatsningen.  Ta chansen att vara delaktig i att uppföra en anläggning för förnyelsebar energi genom att bidra med att låna ut pengar. Pengar som du får åter årligen i "natura" med 10 års återbetalning och en årlig ränta på 5 %.

Vad innebär återbetalning i "natura"?
Naturaförmån är ett gammalt begrepp förr användes när bonden och dennes familj tog mjölk, kött, potatis m.m. från lantbruket till sitt egna hushåll. En förmån som tas upp vid den årliga taxeringen.  Från detta har Wapnö hämtat begreppet "natura", då den som nu vill vara med i denna miljöåtgärd kommer att likt bondefamiljen få produkter som Wapnö kan erbjuda. Ni kommer närmare Wapnö och har i förväg garanti för att de produkter ni får utgör klimatsmarta val från en nära och öppen gård med färskhet och Härproducerat®.

Hur kommer ett lån att hanteras?
Om Wapnö lånar från Dig som konsument, t ex 5 000 kr så återbetalas 500 kr årligen. Till detta kommer 5 % ränta som år 1 utgör 250 kr och som utgör inkomst av kapital. År 1 finns alltså 750 kr att hämta ut i "natura" av det som Wapnö erbjuder. Det minsta belopp som man kan låna ut som "kretsloppslån" är 1 000 kr. För ett företag som lånar ut 500 000 kr återbetalas 50 000 kr årligen. År 1 tillkommer 5 % ränta som utgör 25 000 kr och utgör inkomst av kapital. Det första året finns 75 000 kr att hämta ut i "natura" av det som Wapnö erbjuder.  Det kommer att vara möjligt att spara beloppen under några år om man hellre vill ta ut ett högre belopp i "natura" ett enskilt år.  Om Wapnö kommer att ändra och helt sluta med utbudet betalas lånet omedelbart tillbaka. Säkerheten kommer enligt plan att regleras via skuldebrev.

Natura
Följande utbud kan tas ut i "natura": mjölk, miljökött, trädgårdsprodukter, el, festmiddag, middag, övernattning, konferens, whiskyprovning, julbord, besök eller deltagande i mässor, mm efter egna önskemål. Du kan välja en helg på Wapnö med middag eller annat. Ge bort ett presentkort eller fira Din högtidsdag. Det kan bli en värdecheck i butik - ja, upplägget kommer att vara flexibelt. Vi tror att många klimatsmarta kommer att vilja vara med om detta unika upplägg på hemmaplan. En spännande miljötjänst!

Pressmeddelande 2010-12-03  "Biokretsloppslån" kan leda till el från Wapnö AB >>

 

 

 

 
 

Wapnö Gård


Vi fyller din tallrik med produkter från gården. Läs mer >>
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Kontaktlista >>

Härproducerat® från Wapnö


Härprodcerat® tar bort ett helt transportled.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Gården du kan besöka! Läs mer >>

Vägbeskrivning >>